Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

zajęcia wspomagajaceInformujemy o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających organizowanych od początku roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości uczestnictwa w nich uczniów według ustalonego harmonogramu (klik-klik). Harmonogram zajęć został opracowany w porozumieniu z nauczycielami i diagnozą potrzeb uczniów (na podstawie ankiet wypełnianych przez Państwa w czerwcu).

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą wyłącznie w szkole w grupach liczących co najmniej 10 uczniów.

W celu zapisania dziecka na zajęciach rodzice, zgodnie z rozporządzeniem, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 9 września 2021r.

Zajęcia organizowane będą na podstawie § 10g pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

IMG 20210901 WA0034Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek. Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, a praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo…

Dziś oficjalnie podczas apelu, inaugurującego nowy rok szkolny, pożegnaliśmy się  z wieloletnimi nauczycielami naszej szkoły: panią Elżbietą Kasak oraz panem Edwardem Kurjańskim.

Obydwoje dali się poznać jako wspaniali współpracownicy, rzetelni nauczyciele, wykonujący ukochany zawód. Jako koledzy- zawsze pomocni, z sercem na dłoni byli wierni swoim ideałom. Jako nauczyciele- stale i z wielką dbałością przybliżali młodym ludziom świat literatury, kultury  czy sportu. Swoją postawą niejednokrotnie udowodnili, że w życiu wszystko jest możliwe.  Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że stoją za sukcesami wielu młodych ludzi.  

Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko, co najlepsze. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: "Dziękujemy i bądźmy w kontakcie"

1 września br. miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2021/22 tradycyjnie rozpoczęta Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie. Po spotkaniach  uczniów z wychowawcami, podczas uroczystego apelu, wójt gminy Sulików- p. Robert Starzyński- uroczyście wręczył  nominację nowej dyrektor szkoły- pani Annie Poniedziałek, jednocześnie życząc wielu sukcesów i satysfakcji  z pełnionych obowiązków i wyrażając nadzieję, że rozpoczynający się nowy rok szkolny przyniesie przede wszystkim możliwość skutecznego realizowania zadań.

Następnie widzowie mogli uczestniczyć w ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie. Kandydaci uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o honor swojej szkoły i klasy, uczyć się pilnie i służyć pomocą słabszym. W ten sposób stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

                                            IMG 20210901 WA0030 IMG 20210901 WA0032

unnamedObiady szkolne będą wydawanie od dnia 6 września 2021. Wartość bloczka obiadowego w miesiącu wrzesień 2020r. wynosi:

 • dla ucznia 19 dni x 4 zł = 76 zł
 • dla nauczyciela 19 dni x 8,50zł = 161,50 zł

Płatności należy dokonać do dnia 6 września 2021r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze:

                             81 8392 0004 0000 5542 2000 0010

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę bądź nazwisko i imię nauczyciela, dla których to obiad jest kupowany.

Bloczki obiadowe należy odebrać u Intendenta szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OBIADY

W razie niejasności prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub intendentem pod numerem 75 77 87 353

ogloszenieSzanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, nadal sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie spsulikow.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Należy zaopatrzyć dziecko w maseczkę.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną (strefa rodzica).
 8. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole obowiązuje noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń do szkoły powinien przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.